Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów.Program skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów z powiatu białobrzeskiego, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

 

Stypendia przyznawane są przez  LOKALNĄ KOMISJĘ STYPENDIALNĄ powołaną przez Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie

Komisjaprzyznaje stypendia młodzieży z terenu powiatu białobrzeskiego. Osoby te muszą spełnić następujące kryteria:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i będzie maturzystą z 2015 roku
 • zostać przyjętym na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.
 • posiadać rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu– SEGMENT II

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Dodatkowo trzeba spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

Dodatkowe kryteria, które będą brane pod uwagę przy poznawaniu stypendiów:

 1. stan materialny i rodzinny (opis sytuacji materialnej),
 2. udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych przynajmniej  na  szczeblu rejonowym, wskazujące na szczególne zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy z określonych przedmiotów,
 3. biegający się o stypendium powinien uzyskać pozytywną opinię wychowawcy, dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego,
 4. praca na rzecz lokalnej społeczności (działalność społeczna),
 5. zainteresowania pozaszkolne
 6. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności ucznia ubiegającego się o stypendium;
 7. status rodziny niepełnej ucznia ubiegającego się o stypendium.

Przyznane stypendia będą uroczyście wręczane w siedzibie Funduszu.

Stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.
Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.
 

APLIKOWANIE

Aplikowanie o stypendium pomostowe składa się z następujących kroków:

 1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych;
 2. Zobacz jakie warunki musisz spełnićaby móc uczestniczyć w Programie;
 3. Zapoznaj się z regulaminemi wykazem niezbędnych dokumentów;
 4. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek onl-ine.
 5. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 (do godz.16.00);
 6. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do 24 sierpnia 2015 na adres uwidoczniony na wydrukowanym wniosku (zgodnie z regulaminem Programu).

Jeśli masz pytania dotyczące wypełniania wniosku spójrz w Najczęściej zadawane pytania – być może znajdziesz w nich odpowiedź na nurtujące Cię wątpliwości.

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej lista studentów, którzy otrzymają stypendium pomostowe zostanie ogłoszona w części Wyniki rekrutacji.

ALGORYTM

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

 1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych zdanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów)
 3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
 4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
 5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

 

Tutaj znajdziesz instrukcję liczenia punktów:

http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/algorytm

 

Więcej informacji:

Katolickie Stowarzyszenie Serca dl Serc w Jasionnie pod nr.: 600 434 634