STATUT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA
SERCA DLA SERC W JASIONNIE

(tekst jednolity)

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: „Katolickie Stowarzyszenie Serca Dla Serc w Jasionnie” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.

§ 3

Siedzibąstowarzyszenia jest Jasionna.

§ 4

 1. Terenem działaniajest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o
Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 6

Stowarzyszenie jest pozarządowym  Stowarzyszeniem Pożytku Publicznego, działające na rzecz rozwoju kultury i innych dziedzin życia społecznego, a także wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 7

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 8

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 9

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu Członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 10

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc jest:

 1. Wspieranie inicjatyw na rzecz promowania historii, kultury i tradycji regionu.
 2. Prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności:   rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
 3. Wyrównanie szans w dostępie do edukacji różnych grup społecznych.
 4. Wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju rynku pracy i na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej.
 5. Wspierania działań na rzecz integracji społecznej.
 6. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie wykluczeniu
 7. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 8. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 10. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

§ 11

 Zadania te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami życia publicznego.
 2. Systematyczną formacje i kształcenie pracowników i wolontariuszy.
 3. Zakładanie i prowadzenie placówek , instytucji lub przedsiębiorstw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz rozwoju aktywności zawodowej i rozwoju regionu.
 4. Zakładanie placówek dla osób niepełnosprawnych.
 5. Organizacja szkoleń, działań informacyjnych , doradztwa prawnego, ekonomicznego i zawodowego.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną.
 8. Różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych i w podeszłym wieku.
 9. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw , postaw, i działań sprzyjających integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.

§ 14

 

Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Złoży deklarację członkowską na piśmie.
 2. Przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 15

Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 17

Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§ 18

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§19

Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§ 20

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

                  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
                  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
                  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
                  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

  2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

                 a)  brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów
                 b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
                 c) regularnego opłacania składek.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 22

Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 23

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 24

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 1. Pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu.
 2. Wykluczenia przez Zarząd:

                    a) z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
                    b) z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
                    c) z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
                    d) na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia.

  3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.
  4. Śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§ 25

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

ROZDZAIŁ IV

 WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 26

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 27

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§ 28

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 29

 Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 30

Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze zwoływane jest raz na 4 lata, a sprawozdawcze raz na rok.

§ 32

Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia.Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 33

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:

 1.  z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§ 34

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Stowarzyszenia zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania wniosku.

§ 35

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne. W razie równości decyduje głos przewodniczącego. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz o zmianach statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów.

§ 36

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganych liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względy na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania stowarzyszenia i zmiany w statucie.

                                                                                                       § 37                                                                                                        

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
 2. uchwalania zmian statutu,
 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
 4. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwalanie budżetu,
 7. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 13. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§ 38

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z  uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz wiceprezesa. Prezesa i Wiceprezesa wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§  39

Do kompetencji Zarządu należą:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. sporządzanie planów pracy i budżetu,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
 6. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 7. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 8. przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 40

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnościąStowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego.

§ 41

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu,
 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
 4. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 5. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§ 42

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

§ 43

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani   pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za  przestępstwo z winy umyślnej.

§ 44

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niżpołowę składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 43

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

       a)  ze składek członkowskich,
       b) darowizn, spadków, zapisów i ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
       c) dotacji, subwencji, udziałów, lokat,
       d) dochodów z majątku i imprez,
       e) wpływów z działalności gospodarczej.

§ 44

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków stowarzyszenia.

§ 45

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

§ 46

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 47

Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 48

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 49

W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może upoważnić do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do szczególnych czynności dwóch innych członków , albo  udzielić szczególnego pełnomocnictwa innym osobom.

§ 50

Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składane przez pełnomocników, powinny być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisanymi złożonymi na dokumencie obejmującym treść oświadczenia i opatrzonym pieczęcią Stowarzyszenia.

§ 51

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia
 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług do podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.  

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ZMIANA STATUTU I RZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§ 52

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.