Celem Katolickiego Stowarzyszenia Serca dla Serc jest:

 1. Wspieranie inicjatyw na rzecz promowania historii, kultury i tradycji regionu.
 2. Prowadzenie działalności charytatywno- opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów
  i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.
 3. Wyrównanie szans w dostępie do edukacji różnych grup społecznych.
 4. Wspieranie oddolnych inicjatyw na rzecz rozwoju rynku pracy i na rzecz podnoszenia aktywności zawodowej.
 5. Wspierania działań na rzecz integracji społecznej.
 6. Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i przeciwdziałanie wykluczeniu.
 7. Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 8. Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.
 9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 10. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.

 

Zadania te Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

 1. Współpracę z władzami samorządu terytorialnego oraz innymi podmiotami życia publicznego.
 2. Systematyczną formacje i kształcenie pracowników i wolontariuszy.
 3. Zakładanie i prowadzenie placówek , instytucji lub przedsiębiorstw na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem oraz rozwoju aktywności zawodowej i rozwoju regionu.
 4. Zakładanie placówek dla osób niepełnosprawnych.
 5. Organizacja szkoleń, działań informacyjnych , doradztwa prawnego, ekonomicznego i zawodowego.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Prowadzenie akcji promujących i finansujących działalność charytatywną.
 8. Różne formy wypoczynku dla dzieci i dorosłych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych i w podeszłym wieku.
 9. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw , postaw, i działań sprzyjających integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.